Pravidlá súťaže na sociálnych sieťach

Pravidlá súťaže na sociálnych sieťach

1. Všeobecné ustanovenia

 • Organizátorom súťaže je spoločnosť Dr. VITAMÍN s.r.o., so sídlom Švihovská 550/25, 142 00 Praha 4 - Písnice, IČO: 24701645, DIČ: CZ24701645, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka „3“

 • Súťažou podľa týchto pravidiel sa rozumie spotrebiteľská súťaž užívateľov sociálnych sietí - fyzických osôb založená na interakcii na sociálnych profiloch organizátora (ďalej len „súťaž“). Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 186/2016 Zb. o hazardných hrách. Organizátor vyhlasuje súťaže na podporu svojej spoločnosti, najmä svojej značky a svojich produktov.

 • Súťaž môže byť vyhlásená uverejnením oznámenia súťaže:

  na oficiálnej stránke organizátora umiestnenej na sociálnej sieti Facebook: https://www.facebook.com/drvitaminsro alebo na oficiálnom profile organizátora umiestnenej na sociálnej sieti Instagram: https://www.instagram.com/drvitamin_czsk

  (ďalej tiež len „profil Dr.Vitamin“ alebo spoločne „profily Dr.Vitamin“).

  Účasť v súťaži uverejnenej na profiloch Dr.Vitamin sa posudzuje zvlášť pre súťaž na každom z profilov Dr.Vitamin, a to aj v prípade, že zadanie súťaže je na profiloch Dr.Vitamin totožné.

 • Účastníkom súťaže sa stáva každý, kto spĺňa podmienky účasti v súťaži a kto splní súťažnú úlohu vymedzenú v oznámení súťaže. Vstupom do súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržiavať tieto pravidlá.

 • Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území Českej republiky alebo Slovenska, ktorá je zároveň fanúšikom profilu Dr.Vitamin na sieti Facebook (v prípade súťaže na profile Dr.Vitamin na sociálnej sieti Facebook), resp. sleduje profil Dr.Vitamin na sieti Instagram (v prípade súťaže na profile Dr.Vitamin na sociálnej sieti Instagram).

 • Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora a osoby im blízke.

 • Zo súťaže budú vylúčené osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti alebo porušia pravidlá súťaže. Tieto osoby nie sú spôsobilé získať výhru. Ak bude takáto osoba vyžrebovaná ako výherca, bude namiesto nej vyžrebovaný náhradný výherca. 

 • Každý účastník sa môže zapojiť do súťaže iba raz, pričom identifikátorom účastníka je jeho osobný profil/stránka účastníka na danej sociálnej sieti, ktorý bol použitý v rámci účasti v súťaži.

 • Účastník bude do žrebovania zaradený iba raz bez ohľadu na to, koľko príspevkov do súťaže zašle.

 • Akékoľvek reakcie účastníkov súťaže nesmú:

  a) byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi;
  b) obsahovať alebo vyobrazovať prvky násilia, pohoršujúce, urážajúce, vulgárne alebo inak nevhodný obsah;
  c) hanobiť národ, rasu, etnickú alebo inú skupinu osôb;
  d) podnecovať alebo schvaľovať trestnú činnosť alebo inak protiprávnu činnosť alebo k tejto činnosti iné osoby navádzať;
  e) obsahovať prvky alebo časti, ku ktorým uplatňujú práva tretej osoby, najmä autorské práva alebo práva súvisiace s právom autorským, práva na priemyselné vlastníctvo ako napr. ochranné známky;
  f) obsahovať skrytú reklamu;
  g) akýmkoľvek spôsobom poškodzovať dobré meno organizátora

 • Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže príspevky porušujúce tieto pravidlá, a to bez akejkoľvek náhrady a bez povinnosti uvádzať dôvody takéhoto rozhodnutia, a tieto príspevky bez predchádzajúceho upozornenia odstrániť z profilu Dr.Vitamin, resp. urobiť iné potrebné opatrenia v súlade s podmienkami príslušnej sociálnej siete.

 • Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v sporných prípadoch rozhodnúť s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia.

2. Ochrana osobných údajov a licencie k autorskému dielu

 • Organizátor je správcom osobných údajov poskytnutých účastníkom súťaže za účelom jeho účasti v súťaži, pričom spracovanie osobných údajov účastníka súťaže v rozsahu uvedenom nižšie je nevyhnutné pre účasť v súťaži, jej vyhodnotenie a odovzdanie výhry.

 • V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR“) a v súlade so zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov, spracováva organizátor súťaže osobné údaje účastníkov súťaže, ktoré tvoria:

  - identifikačné, adresné a kontaktné údaje dotknutej osoby, konkrétne: názov a adresa profilu účastníka na sociálnej sieti, meno, priezvisko, e-mailová adresa, doručovacia adresa.

 • Osobné údaje subjektov údajov sú správcom spracovávané za účelom:

  a) organizovanie súťaže, a to vrátane vyhodnotenia súťaže a zverejnenia výsledkov súťaže v pseudonymizovanej podobe; organizátor zverejnení prvé písmena mena a priezviska výhercu a obec bydliska výhercu (právny dôvod spočívajúci v plnení zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je účastník súťaže);
  b) odovzdanie výhier víťazom súťaže (právny dôvod spočívajúci v plnení zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je účastník súťaže);
  c) vnútorná evidencia záležitostí, týkajúcich sa súťaže, vrátane štatistiky (právny dôvod spočívajúci v oprávnenom záujme správcu).

 • Osobné údaje subjektov údajov sú spracovávané po dobu trvania súťaže, ďalej potom do doby uplynutia premlčacích lehôt pre práva vzniknuté na základe a v súvislosti so súťažou.

 • Súťažiaci ako subjekt údajov je oprávnený:

  a) požadovať prístup k jeho osobným údajom;
  b) požadovať opravu, doplnenie alebo vymazanie osobných údajov;
  c) požadovať obmedzenie spracovania jeho osobných údajov;
  d) požadovať vysvetlenie spracovania jeho osobných údajov;
  e) vzniesť námietku proti spracovaniu jeho osobných údajov;
  f) využiť právo na prenositeľnosť jeho osobných údajov;
  g) využiť právo podať sťažnosť proti spracovaniu jeho osobných údajov na Úrad pre ochranu osobných údajov;
  h) využiť ďalšie práva uvedené v právnych predpisoch o ochrane osobných údajov.

 • Osobné údaje subjektov údajov môžu byť odovzdané spracovateľom výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov so všetkými zárukami, ktoré inak poskytuje správca a iným správcom výhradne v súvislosti s plnením zákonných povinností správcu, kedy v týchto prípadoch môžu byť príjemcami predovšetkým orgány verejnej správy. Zoznam spracovateľov si môže účastník súťaže vyžiadať u organizátora súťaže.

 • Ďalšie podrobnosti o spracovaní osobných údajov (najmä kontaktné údaje správcu a podrobnosti o právach účastníka súťaže) možno nájsť na webových stránkach usporiadateľa.

 • V prípade, že súťažné reakcie (účastníkom súťaže pripojený obsah) alebo jej čiastková časť (najmä súťažné fotografie, text, audiovizuálny obsah) naplnia znaky autorského diela v zmysle zákona č. 121/2000 Zb., o práve autorskom, o právach súvisiacich s právom autorským a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, poskytuje súťažiaci organizátorovi k takému dielu nevýhradnú licenciu (oprávnenie na výkon práva použitia diela) ku všetkým spôsobom použitia diela. Licencia je udeľovaná bez množstevného, ​​časového a miestneho obmedzenia a organizátor nie je povinný ju využiť. Organizátor je oprávnený poskytnúť podlicenciu alebo postúpiť licenciu na použitie diela tretej osobe. Uverejnením súťažného príspevku v súťaži zaručuje účastník organizátorovi, že uverejnením obsahu nezasahuje do autorských práv či iných práv duševného vlastníctva tretích osôb, resp. že všetky prípadné práva tretích osôb súvisiace s uverejneným súťažným príspevkom riadne vysporiadal a že zodpovedá organizátorovi súťaže za všetku prípadnú škodu, ktorá môže organizátorovi súťaže či iným osobám vzniknúť v dôsledku nepravdivosti tohto vyhlásenia.

   

3. Mechanizmus súťaže

 • Súťaž bude prebiehať vždy od jej vyhlásenia uverejnením oznámenia súťaže na danej sociálnej sieti po dobu uvedenú v oznámení príslušnej súťaže. Oznámenie súťaže obsahuje vždy aspoň odkaz na úplné znenie týchto pravidiel na webovej stránke www.drvitamin.cz alebo www.drvitamin.sk. Ak nie je doba trvania súťaže uvedená, platí, že súťaž trvá 7 dní. Počas trvania súťaže prijíma organizátor reakcie účastníkov na súťažnú úlohu špecifikovanú v oznámení súťaže. Do súťaže je možné zahrnúť reakciu účastníka doručenú stanoveným postupom najneskôr do konca posledného dňa trvania súťaže.

 • Bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 dní od skončenia súťaže, vykoná organizátor vyhodnotenie súťažných odpovedí.

 • Zo všetkých súťažných reakcií účastníkov súťaže, ktoré vyhovujú súťažnej úlohe podľa oznámenia súťaže (splnenie úlohy, správna odpoveď na položenú otázku a pod.) a ďalším podmienkam súťaže, vyberie organizátor stanoveným spôsobom výhercu. Počet výhercov bude určený vždy v oznámení príslušnej súťaže.

 • Spôsobom výberu výhercu z účastníkov súťaže je žrebovanie, ak nie je v oznámení súťaže uvedený iný spôsob výberu.

4. Výhry a ich odovzdanie

 • Výhry v súťaži a ich počet bude určený vždy v oznámení o príslušnej súťaži.

 • Každý výherca bude informovaný o výhre prostredníctvom komentára pod oznámením súťaže/súťažným príspevkom, kde bude vyzvaný na zaslanie údajov potrebných na zaslanie výhry cestou e-mailu na adresu: vitaminy@drvitamin.cz alebo vitaminy@drvitamin.sk

 • Výherca je povinný do 3 dní doručiť organizátorovi odpoveď na predmetnú informačnú správu o výhre, v ktorej je zároveň povinný uviesť svoje celé meno a priezvisko a platnú doručovaciu poštovú adresu v Českej republike alebo na Slovensku, na ktorú mu bude zaslaná výhra. Bez zbytočného odkladu po doručení vyššie uvedených údajov potrebných na zaslanie výhry výhercovi organizátor zverejnení v samostatnom príspevku na profile Dr.Vitamin prvé písmená mena a priezviska výhercu a obec bydliska výhercu. Organizátor odošle výhru na túto adresu do 30 dní po dodaní e-mailu výhercu obsahujúceho uvedené kontaktné údaje.

 • Výhry budú výhercom zaslané kuriérom na výhercom uvedenú poštovú adresu v Českej republike alebo na Slovensku. Pri vrátení zásielky, neprebehne žiadny ďalší pokus o doručenie. Pokiaľ sa bude jednať o elektronickú výhru, bude zaslaná elektronicky na e-mailovú adresu výhercu, ktorý bude musieť potvrdiť jej prijatie.

 • V prípade, že sa niektorú z výhier nepodarí doručiť, odovzdať, prideliť konkrétnemu výhercovi, bez zavinenia na strane organizátora, prípadne pokiaľ výherca nezašle v stanovenej lehote svoju odpoveď s uvedením celého mena a doručovacej adresy, výherca výhru nezíska a bude vyžrebovaný náhradný výherca.

 • Organizátor nenesie zodpovednosť za nedoručenie výhier, za ich poškodenie, oneskorenie či stratu počas prepravy.

 • Výhry nie sú súdne vymáhateľné. Hodnota výhier je vždy uvedená po prípadnom odvode zrážkovej dane.

 • Výsledky súťaže sú konečné. Výhry v súťaži predstavujú dobrovoľné jednostranné plnenie organizátora, ku ktorému by inak nebol povinný, výhry v súťaži ani účasť v súťaži nemožno vymáhať právnou cestou, ani nemožno po organizátorovi či osobách, s ktorými organizátor pri zabezpečení a organizácii súťaže spolupracuje, požadovať či vymáhať alternatívne plnenie. Výhry nie je možné vyplatiť alternatívne v hotovosti, ani vymieňať za iné nepeňažné plnenie. Reklamácia výhier je vylúčená.

 • Organizátor nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené účastníkom účasťou v súťaži. Výherca ani iný účastník nemá nárok na náhradu nákladov účasti v súťaži.

 • Organizátor nie je povinný zdôvodňovať výber výhercu v súťaži či vyradení účastníka zo súťaže.

5. Záverečné ustanovenia

 • Pravidlá súťaže rešpektujú pravidlá sociálnej siete Facebook/Instagram. Súťaže nie sú žiadnym spôsobom prevádzkované, sponzorované alebo spojené s prevádzkovateľmi sociálnej siete Facebook/Instagram a tento prevádzkovateľ za priebeh súťaže nijako nezodpovedá. Informácie poskytnuté v rámci súťaží nebudú tejto spoločnosti organizátorom nijako sprístupnené. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom súťaží musia byť adresované organizátorovi, nie prevádzkovateľovi sociálnej siete Facebook/Instagram.

 • Pravidlá súťaže sú uverejnené na webových stránkach spoločnosti drvitamin.cz a www.drvitamin.sk

 • Každý účastník súťaže je povinný sa oboznámiť s týmito pravidlami, ktoré sa preňho účasťou v súťaži stávajú záväznými.

 • Organizátor súťaže je oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť, zrušiť či upraviť jej pravidlá, ak si to vyžadujú okolnosti konania súťaže.

 • V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude to urobené formou dodatku k týmto pravidlám, a zverejnené na sociálnej sieti Facebook či Instagram stránke v komentári pod súťažným príspevkom a/alebo v samostatnom príspevku.

 • Žiadosti, sťažnosti či iné otázky, vrátane námietok proti spracovaniu osobných údajov, je možné organizátorovi zasielať okrem iného aj e-mailom na adresu: vitaminy@drvitamin.cz nebo vitaminy@drvitamin.sk

 • Pravidlá súťaže, vrátane ich prípadných zmien, nadobúdajú účinnosť okamihom ich uverejnenia na webových stránkach organizátora.

V Prahe dňa 20. 4. 2022