Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti Dr. VITAMIN s.r.o. na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na webovej adrese www.drvitamin.sk a www.drvitamin.cz

I. Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť Dr. VITAMIN s.r.o., so sídlom Švihovská 550/25, 142 00 Praha 4-Písnice, IČO: 247 01 645, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 167234 (ďalej len „predávajúci“), (ďalej len „internetový obchod“). Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej adrese drvitamin.sk a drvitamin.cz (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
 2. Kontaktné údaje predávajúceho sú:

Doručovacia adresa: Dr. VITAMIN s.r.o., Švihovská 550/25, 142 00 Praha 4-Písnice
Adresa elektronickej pošty: vitaminy@drvitamin.sk
Telefonické spojenie: +420 725 356 088
Bankové spojenie: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2300090350/2010
Mena účtu: Kč (CZK)
BIC (SWIFT): FIOBCZPP
IBAN: CZ2320100000002300090350

(ďalej len "účet predávajúceho")

II. Predmet a povaha obchodných podmienok

 1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané v súlade s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“), a tvorí neoddeliteľnú súčasť všetkých kúpnych zmlúv (zmlúv o dodaní tovaru) uzatváraných medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „ kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „kúpna zmluva“).
 2. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu, a v súvislosti s používaním webovej stránky kupujúcim. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď kupujúci koná pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu povolania.
 3. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť iba v slovenskom jazyku a iba slovenské znenie je záväzné; preklady do iných jazykov majú iba informatívny charakter.
 4. Kupujúci udeľuje výslovný súhlas so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho, a so zasielaním akýchkoľvek obchodných oznámení predávajúceho predovšetkým v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov, a to prostredníctvom jeho poštovej adresy, adresy elektronickej pošty, telefónneho čísla, prostredníctvom automatických volacích zariadení, faxom či iným obdobným spôsobom vrátane telemarketingu. Kupujúci môže tento súhlas kedykoľvek písomne ​​odvolať.

III. Užívateľský účet

 1. Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania na webovej stránke, z ktorého môže objednávať tovar (ďalej len „užívateľský účet“). Webové rozhranie obchodu umožňuje vykonávanie objednávok tovaru aj bez registrácie kupujúceho na webovej stránke, a to priamo z webového rozhrania obchodu.
 2. Pri registrácii na webovej stránke a/alebo pri objednávaní tovaru podľa čl. 3.1. je kupujúci povinný uvádzať správne, úplne a pravdivo všetky požadované údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje o kupujúcom uvedené v užívateľskom účte a/alebo pri objednávaní tovaru podľa čl. 3.1. sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do užívateľského účtu a zároveň berie na vedomie, že predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho, najmä za akúkoľvek prípadnú škodu alebo ujmu, ktorá tým kupujúcemu môže vzniknúť.
 4. Kupujúci nesmie umožniť využívanie svojho individualizovaného užívateľského účtu tretím osobám.
 5. Kupujúci berie na vedomie a výslovne súhlasí, že predávajúci je oprávnený kedykoľvek zrušiť užívateľský účet kupujúceho, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva po dobu jedného (1) roka, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

IV. Uzavretie kúpnej zmluvy

 1. Webové rozhranie obchodu obsahuje prehľad tovaru navrhovaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a dane z pridanej hodnoty a všetkých ďalších súvisiacich daní a poplatkov.
 2. Prehľad tovaru navrhovaného predávajúcim na predaj nepredstavuje ponuku predávajúceho v zmysle § 1732 OZ, a predávajúci nie je povinný kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru uzavrieť. Týmto nie je dotknutá možnosť predávajúceho uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.
 3. Tovar, vrátane jeho ceny, je dostupný iba po dobu, počas ktorej sú zobrazené na webovom rozhraní obchodu. V prípade, že objednaný tovar už nie je dostupný alebo sa nedodáva alebo nevyrába, bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dojednania ďalšieho postupu (napr. nahradenie objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky a pod.); predávajúci môže tiež pristúpiť k odmietnutiu a zrušeniu objednávky.
 4. Na objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
       1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu);
       2. spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru;
       3. požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru; a
       4. nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).
 5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a potvrdiť údaje, ktoré kupujúci do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Pred odoslaním objednávky potvrdí kupujúci zoznámenie sa a úplný súhlas s obchodnými podmienkami zaškrtnutím voľby „Súhlasím s obchodnými podmienkami a budem sa nimi riadiť bezpodmienečne“. Znenie platných obchodných podmienok je kupujúcemu priamo dostupné prostredníctvom odkazu pri voľbe „Súhlasím s obchodnými podmienkami a budem sa nimi riadiť bezpodmienečne“, alebo tiež na webovej stránke. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).
 6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky vhodným spôsobom (napríklad písomne ​​či telefonicky). Ak odmietne kupujúci objednávku požadovaným spôsobom potvrdiť, nepovažuje sa objednávka za ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy a neprihliada sa na ňu.
 7. Kupujúci berie na vedomie a výslovne súhlasí, že zobrazenie tovaru na webovom rozhraní obchodu je iba ilustračné a indikatívne, a predávajúci môže tovar dodať v ľubovoľnom prevedení.
 8. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzatvorená okamihom doručenia prijatia objednávky (akceptácie) kupujúceho zo strany predávajúceho. Predávajúci zašle potvrdenie kupujúcemu na jeho adresu elektronickej pošty spoločne s písomným vyhotovením kúpnej zmluvy.
 9. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe, a nie je prístupná.
 10. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

V. Cena tovaru a platobné podmienky

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
       1. v hotovosti v prevádzke predávajúceho alebo v prevádzke tretích osôb uvedených v čl. 10.5;
       2. v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
       3. bezhotovostne platobnou kartou na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
       4. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho;
       5. bezhotovostne prostredníctvom platobných či iných systémov tretích osôb uvedených na webovej stránke;
       6. bezhotovostne platobnou kartou.
  - Podrobné platobné podmienky sú dostupné na webovej stránke Doprava a platba, a tvoria neoddeliteľnú súčasť obchodných podmienok.

 2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
 3. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do siedmich (7) dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
 4. V prípade bezhotovostnej platby prevodom na účet je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
 5. V prípade, že sa jedná o medzinárodnú transakciu, môže si banka odosielateľa (v tomto prípade kupujúceho) zaúčtovať dodatočné poplatky za transakciu. Za tieto poplatky predávajúce nepreberá zodpovednosť a balík odošle až v prípade úhrady plnej čiastky.
 6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky podľa čl. 4.6, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.
 7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
 8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na adresu elektronickej pošty kupujúceho, prípadne doručí vytlačenú, spoločne s dodaným tovarom.
 9. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. Účtenka sa evidovať nemusí, pokiaľ kupujúci zvolil spôsob platby prevodom na účet.

VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s § 1829 ods. 1 OZ, a to v lehote štrnástich (14) dní. Uvedená lehota plynie odo dňa:
       1. prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou (odlišnou od dopravcu);
       2. prevzatia poslednej dodávky tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou (odlišnou od dopravcu), ak je predmetom niekoľko druhov tovaru alebo          dodanie niekoľkých častí; alebo
       3. prevzatia prvej dodávky tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou (odlišnou od dopravcu), ak je predmetom pravidelná opakovaná dodávka  tovaru.
 2. Pri uplatnení práva odstúpenia od kúpnej zmluvy musí kupujúci o svojom odstúpení písomne ​​informovať predávajúceho (poštová adresa: Dr. VITAMIN s.r.o., Švihovská 550/25, 142 00 Praha 4-Písnice, e-mailová adresa: vitaminy@drvitamin.sk) formou jednostranného právneho jednania, a to odoslaním emailu z elektronickej adresy kupujúceho na adresu vitaminy@drvitamin.sk s nasledujúcim textom: „Odstupujem týmto jednostranne od kúpnej zmluvy č. [***] uzavretej na základe objednávky č. [***] zo dňa [* **] a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar." s uvedením dátumu, celého mena a adresy kupujúceho.
 3. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od kúpnej zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Predávajúci vystaví kupujúcemu bez zbytočného odkladu v písomnej podobe potvrdenie o prijatí oznámenia o odstúpení od zmluvy a bude kupujúceho kontaktovať za účelom potvrdenia ďalšieho postupu.
 4. Pokiaľ kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od kupujúceho obdržal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku kupujúcim zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim). Vrátenie prijatých peňažných prostriedkov vykoná predávajúci rovnakým spôsobom, ktorý kupujúci použil na vykonanie počiatočnej transakcie; iným spôsobom vykoná predávajúci vrátenie len vtedy, pokiaľ s tým kupujúci súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 5. Platbu predávajúci vráti až po obdržaní vráteného tovaru alebo ak preukáže kupujúci, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.
 6. Kupujúci sa zaväzuje, že tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od zmluvy, zašle predávajúcemu späť alebo ho odovzdá na adrese: Dr. VITAMIN s.r.o., Švihovská 550/25, 142 00 Praha 4-Písnice. Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ kupujúci odošle tovar späť pred uplynutím štrnástich (14) dní. Ustanovenie článku 6.5 týmto nie je dotknuté.
 7. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru.
 8. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti. Pokiaľ bude vrátený tovar v rozpore s predchádzajúcou vetou poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 9. Kupujúci berie na vedomie, že z dôvodov uvedených v § 1837 OZ nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť. Nemožno tak okrem iného odstúpiť od zmluvy o dodávke (i) tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, (ii) tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, a (iii) tovar v zatvorenom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť späť.
 10. Ak sú spolu s tovarom poskytované predávajúcim darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva kupujúceho odstúpiť od zmluvy v zmysle čl. 6.1., stráca darovacia zmluva účinnosť. V takom prípade je kupujúci povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj všetky darčeky, ktoré mu boli v súvislosti so zmluvou poskytnuté.

VII. Preprava a dodanie tovaru, náklady na dopravu

 1. Úplný prehľad možných spôsobov doručenia tovaru, nákladov prepravy a balného a predpokladaných termínov expedície a dodania je dostupný na webovej stránke Doprava a platba, a tvorí neoddeliteľnú súčasť obchodných podmienok. Voľbu spôsobu dopravy vykoná kupujúci pred odoslaním objednávky podľa čl. 4.5. Uvedené podmienky platia iba pre dodanie tovaru v rámci Slovenskej a Českej republiky.
 2. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. Predávajúci môže odmietnuť zvolený spôsob dopravy, pokiaľ by prepravné podmienky alebo okolnosti neboli v súlade s podmienkami uvedenými na tovare. V takom prípade oznámi predávajúci kupujúcemu navrhovaný vhodný spôsob prepravy.
 3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhrady nákladov za dopravu, balné, expedíciu a spätnú dopravu, alebo je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Náhradu nákladov je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 4. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
 5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúci tovar bol neporušený, a na prípadnú reklamáciu ohľadom porušenia obalu nebude braný ohľad.
 6. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

VIII. Akosť pri prevzatí, zodpovednosť za vady a servis

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 2158 a násl. OZ).
 2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal,
       1. má tovar vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré
           kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané;
       2. sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa;
       3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky
           alebo predlohy;
       4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
       5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
 3. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich (6) mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí, najmä pokiaľ to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
 4. V prípade, že tovar nemá vlastnosti stanovené v čl. 8.2, má kupujúci právo požadovať, aby predávajúci bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď bezplatnou opravou tovaru, alebo dodaním nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané. Právo na dodanie nového tovaru má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád; v takom prípade má kupujúci aj právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Ak nie je uvedený postup možný alebo ak ho neuplatní kupujúci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru; právo na primeranú zľavu má kupujúci aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti. Pri dodaní nového tovaru vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady tovar pôvodne dodaný.
 5. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri tovare v dobe dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od jeho prevzatia. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k ​​tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Záručná doba plynie od odovzdania tovaru kupujúcemu; ak bol tovar podľa kúpnej zmluvy odoslaný, beží od dodania tovaru na miesto určené v objednávke.
 6. Právo z vadného plnenia kupujúcim nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o jeho vadách vedel alebo ich sám spôsobil. Práva z chybného plnenia nemožno uplatniť aj za nasledujúcich okolností:
       1. ak je na výrobku, jeho obale alebo v návode vyznačená v súlade s osobitnými právnymi predpismi lehota na použitie, skončí záručná doba
           uplynutím tejto lehoty;
       2. ak vypršala u reklamovaného tovaru záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie;
       3. vada vznikla nedodržaním pokynov stanovených výrobcom;
       4. vada vznikla nevhodnou manipuláciou s tovarom alebo zanedbaním starostlivosti o tovar;
       5. vada vznikla vykonaním neoprávneného zásahu do tovaru;
       6. tovar bol poškodený živlami.
 7. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci bez zbytočného odkladu po zistení vád u predávajúceho na adrese: Dr. VITAMIN s.r.o., Švihovská 550/25, 142 00 Praha 4-Písnice (miesto na zaslanie reklamovaného tovaru) alebo elektronickou poštou na adrese: vitaminy@drvitamin.sk. Pri zaslaní reklamovaného tovaru spíše kupujúci reklamačný list a riadne vyplnený a podpísaný reklamačný list zašle spoločne s reklamovaným tovarom a kópiou dokladu o kúpe tovaru bežným spôsobom na adresu predávajúceho vyššie. V prípade oprávnenej reklamácie tovaru vzniká predávajúcemu povinnosť nahradiť kupujúcemu účelne vynaložené náklady na dopravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu.
 8. Predávajúci zašle kupujúcemu písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie bezprostredne po jej uplatnení na elektronickú adresu kupujúceho s uvedením doby a predmetu reklamácie a požadovaného spôsobu vybavenia reklamácie. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar. O vybavení reklamácie informuje predávajúci kupujúceho elektronickou poštou na elektronickej adrese kupujúceho a prípadne aj telefonicky. Reklamačný protokol bude kupujúcemu dodaný najneskôr v lehote stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi pre vybavenie reklamácie, a to najčastejšie spoločne s tovarom, ktorý bol predmetom reklamácie, a s uvedením dátumu a spôsobu vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a celkovej dobe trvania reklamácie. V prípade, že v rámci reklamačného procesu nie je kupujúcemu zasielaný žiadny tovar, bude kupujúcemu zaslaný reklamačný protokol elektronickou poštou na elektronickú adresu kupujúceho.
 9. V prípade, že je kupujúcemu dodaná nekompletná objednávka, je kupujúci povinný ihneď informovať predávajúceho. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa nebezpečenstvu, že neskoršia reklamácia nebude uznaná. Reklamáciu nekompletnej zásielky je možné uplatniť elektronickou poštou na adrese: vitaminy@drvitamin.sk alebo telefonicky u predávajúceho.

IX. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.
 2. Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci je oprávnený plniť záväzky z kúpnej zmluvy (vrátane vydania tovaru) prostredníctvom tretích osôb, najmä prostredníctvom osôb uvedených v čl. 10.5.
 3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať iba v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.
 4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) OZ.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením. Predávajúci upozorňuje, že informácie na webovej stránke sú sčasti preberané od tretích strán a môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci teda nemôže bezvýhradne garantovať správnosť obsahu webovej stránky. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za škody, spôsobené použitím informácií z internetového obchodu alebo z webovej stránky.
 6. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies sú malé súbory slúžiace poskytovateľovi a zadávateľom reklamy zobrazované na webovej stránke na rozpoznanie počítača užívateľa pri jeho komunikácii s webovou stránkou a na následné využitie niektorých funkcií webovej stránky. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

X. Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci zaisťuje plnú ochranu dát kupujúceho. Osobné dáta kupujúceho sú dôverné a sú spracovávané iba pre účely vybavenia objednávky a pre zasielanie informácií a obchodných oznámení podľa čl. 2.4. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.
 2. Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, akademický titul, adresa bydliska, doručovacia adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a informácie o uskutočnených nákupoch kupujúceho (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).
 3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to v rozsahu potrebnom na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy (napr. distribúcia tovaru, platobné transakcie, vyúčtovanie a pod.), na účely vedenia užívateľského účtu a na účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Týmto nie sú dotknuté povinnosti predávajúceho ohľadom spracovávania osobných údajov podľa zákona o liekoch alebo podľa iných platných právnych predpisov.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne, úplne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
 5. Kupujúci udeľuje výslovný súhlas k tomu, že spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa, a to v rozsahu potrebnom na naplnenie účelu spracovania osobných údajov. Okrem osôb zaisťujúcich distribúciu a dopravu tovaru, platobné transakcie, zastupujúcich predávajúceho alebo inak chrániacich jeho záujmy v súvislosti s predajom tovaru a členmi koncernu predávajúceho, a s výnimkou prípadov stanovených platnými právnymi predpismi, nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám, pričom kupujúci výslovne súhlasí s odovzdaním osobných údajov na spracovanie osobám zaisťujúcim plnenie záväzkov z kúpnej zmluvy predávajúcim.
 6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
 7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
 8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
       1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie; a
       2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie
           alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ
           odstráni bezodkladne závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre
           ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad pre ochranu
           osobných údajov priamo.
 9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

XI. Doručovanie

      1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to
         elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je
         doručované na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte alebo pri objednávke podľa čl. 3.1.

XII. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Rozhodné právo a príslušnosť súdu: Práva a povinnosti plynúce alebo súvisiace s kúpnou zmluvou, vrátane mimozmluvnej zodpovednosti, sa riadi slovenským právnym poriadkom. Príslušným pre riešenie prípadných sporov je súd určený podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov
 2. Mimosúdne vybavovanie sťažností: Sťažnosti kupujúceho nepodliehajú osobitnému mimosúdnemu preskúmaniu alebo inému spôsobu riešenia sporov.
 3. Oddeliteľnosť a forma: Ak je niektoré ustanovenie kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného (1) ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.
 4. Zmena okolností: Obe zmluvné strany na seba preberajú nebezpečenstvo zmeny okolnosti, a ustanovenia § 1765 ods. 1 a 1766 OZ sa nepoužije.
 5. Neúmerné krátenie: Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý skutočnej hodnoty poskytnutého plnenia a bezvýhradne súhlasí s dohodnutou cenou plnenia.
 6. V pochybnostiach rozhodujú záznamy predávajúceho: Pri pochybnostiach o tom, či bol tovar dodaný alebo či bol iný úkon (volanie, odoslanie elektronickej či faxovej správy, výzva, upomienka, apod.) vykonaný, je rozhodujúci výpis zo systému predávajúceho alebo príslušného dodávateľa služieb predávajúceho.
 7. Platnosť doterajších zmluvných vzťahov: Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť, dopĺňať či rušiť. Všetky právne vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim pred nadobudnutím účinnosti týchto obchodných podmienok zostávajú aj naďalej v platnosti, považujú sa vo svojom súhrne za kúpnu zmluvu a riadia sa obchodnými podmienkami v príslušnom znení.
 8. Výslovné prijatie: Kupujúci týmto výslovne prijíma nasledujúce ustanovenia obchodných podmienok:čl. 2.3., 2.4., 2.5., 3.5., 4.2., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 5.1., 6., 7.1., 7.2., 7.3., 8., 9.1., 9.5., 10. a čl. 12.
 9. Prijatie obchodných podmienok: Pre predávajúceho je rozhodujúci celý a úplný obsah prípadnej kúpnej zmluvy a odsúhlasenie obchodných podmienok kupujúcim je predpokladom uzatvorenia kúpnej zmluvy. Týmto nie je vylúčená možnosť predávajúceho uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.
 10. Vyhlásenie kupujúceho k obchodným podmienkam: Kupujúci týmto prehlasuje, že sa plne oboznámil s obsahom obchodných podmienok a s významom jednotlivých dojednaní pred podaním objednávky podľa čl. 4.5, a že všetky dojednania obchodných podmienok sú pre kupujúceho jasné, zrozumiteľné, prehľadné a čitateľné bez zvláštnych ťažkostí či obmedzenia, a že mu boli oznámené zrozumiteľným a jasným spôsobom.
 11. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 9.1. 2023.

V Prahe dňa 9.1. 2023
Dr. VITAMIN s.r.o.

Spolupracujeme s Egocard. Držitelia karty si u nás môžu uplatniť 10% zľavu. Více info TU.

egocard_logo_dark_rRD_1

Ďalšie dôležité odkazy:

Kontakty

Doprava a platba

Ochrana osobných údajov